Feb 222011
 

Panna Mária buď naša vychovávateľka

Prednáška k členom a sympatizantom Apoštolátu putovných svätyniek v Raslaviciach dňa  20.2.2011

Prednášajúci: pater schönstattského hnutia Dr. Chrysostomus Grill z Nemecka

Preklad: ThDr. Mária Slivková, PhD. (Frauen von Schönstatt- Panie zo Schönstattu)

Organizátor prednášky: Apoštolát putovných svätyniek v Raslaviciach –  Mgr. Anna Mikulová

Miesto konania: Farský úrad v Raslaviciach – spoločenská miestnosť

,,Počúvajte vrúcny hlas, jak Mária volá nás”. Touto mariánskou piesňou sa začalo stretnutie členov  Apoštolátu putovných svätyniek 20. februára 2011 v Raslaviciach.

Páter Grill sa vtipne prihovoril prítomným, že jeho apoštolská cesta na Slovensko sa úspešne zrealizovala aj vďaka priateľke, ktorú má v nebi a ňou je okrem Panny Márie aj blahoslavená Zdenka Schelingová, ku ktorej sa dennodenne modlí.

Každý dom by mal mať pevné základy. Aj Schönstatt má 4 pevné body, konštatoval p. Grill:

  1. modlitba

  2. spoločenstvo

  3. sebavýchova

  4. apoštolát

Schönstattské hnutie v 3. tisícročí chce ísť cestou viery pátra Kentenicha.

Cesta ku kňazstvu pátra Kentenicha nebola ľahká. Motto jeho kňazskej vysviacky v roku 1910: Jednota duší a sŕdc. Učiň, ó môj, Bože, aby sa všetky ľudské duše zjednotili v pravde a ľudské srdcia v láske. Aj toto motto a modlitba prezrádza, že Schönstatt chce pracovať pre zjednotenie cirkví. O dva roky neskôr v roku 1912 sa p. Kentenich stáva spirituálom mladých klerikov v kňazskom seminári. Pozorne načúva hlasu mladých sŕdc. Uvedomuje si, že títo chlapci sú mimo dosah vlastných mám, a možno im chýba materinské milujúce srdce. Vytvára pre nich motto: Naša sebavýchova a pomoc Panny Márie – našej Vychovávateľky.

Pod ochranou Panny Márie sa chceme učiť, vychovávať samých seba, aby sme sa stali pevnými, slobodnými, kňazskými osobnosťami.

,,Čo chce od nás Boh tu v Schönstatte“ pýta sa p. Kentenich v roku 1914 seba i mladých klerikov. Odpoveďou je zmluva lásky s Matkou Božou. Prosba, aby sa kaplnka v Schönstatte stala svätyňou – prameňom milosti – milostivým miestom.

Pátra Kentenicha inšpirovalo učenie Vincenta Pallotiho o zjednotení v cirkvi. Tento historický komentár páter Grill ukončil otázkami pre prítomných:

Prečo idem do spoločenstva?

Čo odo mňa žiada Boh?

Čo ja ponúknem Bohu, spoločenstvu?

Ako sa dá žiť zmluva lásky s Pannou Máriou?

Páter Grill pokračoval: ,,Život v zmluve lásky je proces dynamický a je potrebné prosiť:

Panna Mária pomôž mi prehĺbiť zmluvu lásky s Duchom Svätým, s Ježišom Kristom, zmluvu lásky so sebou, žiť život vo farnosti aj s tými, ktorí sú mi ,,na obtiaž“. Ďalej citoval sv. Augustína: Milujte všetkých ľudí, ale nie ich hriechy. Proti hriechom bojujte, nie proti ľuďom. (voľný preklad)

Kristus povedal z kríža: ,,Hla, tvoja Matka!“ (Jn 19, 27).

Páter Kentenich dodáva v duchu Evanjelia ,,Hľa, tvoja vychovávateľka!“

Po krátkej prestávke pokračovala prednáška pátra Grilla na tému Domáce svätyňky.

Potrebujeme mať jedno miesto doma, kde sa môžeme spájať s nadprirodzenosťou – udomácniť sa v Bohu – vo viere v Božiu prozreteľnosť. P. Grill nám pripomenul, že každý z nás pozná obraz Svätej rodiny, ale v dnešnej dobe vzťahy v rodine nie sú sväté. Každá rodina je však malým Nazaretom. Každý človek by mal byť chrámom Ducha Svätého a ľudské srdce by malo byť svätyňou Boha. Potom p. Grill rozprával o troch milostiach, ktoré prúdia cez milostivý obraz MTA:

1. milosť domova

2. milosť premeny

3. milosť apoštolskej horlivosti

Osviežením tejto rozpravy – prednášky bol nasledujúci  príbeh: Istá rodina sa musela  vysťahovať za prácou do iného štátu. Manželia sa snažili v novom byte vytvoriť atmosféru domova. A nebolo to ľahké. Ale, až keď si znova vytvorili domácu svätynku, ich 4-ročný syn povedal: ,,No, konečne sme doma!“

Panna Mária je pripravená prísť do ktoréhokoľvek príbytku – domu a priniesť tam potrebné milosti. Táto veta nám dáva nádej. Nuž teda povedzme Matke Božej: ,,Pomôž nám! Vychovávaj mňa a moje deti, lebo ja si často neviem rady – nemám na nich dosah, študujú, sú mimo domova.“ Aj tu nám p. Grill ponúkol recept istej mamky, ktorá zapaľuje sviecu v domácej svätynke – pri milostivom obraze MTA, v čase keď jej dospelé deti potrebujú Božiu pomoc pri rôznych životných skúškach.

Toto nedeľné popoludnie – stretnutie sme ukončili modlitbou a každý z prítomných mal možnosť ,,zatelefonovať,, p. Kentenichovi – vybrať si  nejakú jeho myšlienku (citát).

A ja som dostala takúto správu, ktorá možno poteší – pohladí aj vás milí schonstattskí priatelia:

,, Keď na nás doliehajú ťažkosti, prinesme ich do svätyňky, ale prinesme ich s radosťou.“

Prinesiem P. Márii všetko ťažké a krásne a odpočiniem si pri nej.

,,Vždy znova musím čítať v Máriinom materskom srdci, lebo žiadna iná kniha na tomto svete nás nevedie tak bezpečne do neba.“

Z poznámok manželov Petra a Slavky Liščinských

 Posted by at 16:58

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>